Adwaita icon theme
Go to file
CentOS Sources e04f67e805 import adwaita-icon-theme-3.28.0-3.el8 2022-05-10 07:45:38 +00:00
SOURCES import adwaita-icon-theme-3.28.0-2.el8 2021-09-09 14:35:18 +00:00
SPECS import adwaita-icon-theme-3.28.0-3.el8 2022-05-10 07:45:38 +00:00
.adwaita-icon-theme.metadata import adwaita-icon-theme-3.28.0-2.el8 2021-09-09 14:35:18 +00:00
.gitignore import adwaita-icon-theme-3.28.0-2.el8 2021-09-09 14:35:18 +00:00