adwaita-icon-theme/SPECS
CentOS Sources e04f67e805 import adwaita-icon-theme-3.28.0-3.el8 2022-05-10 07:45:38 +00:00
..
adwaita-icon-theme.spec import adwaita-icon-theme-3.28.0-3.el8 2022-05-10 07:45:38 +00:00