xorg-x11-drv-v4l/.xorg-x11-drv-v4l.metadata

2 lines
78 B
Plaintext

e29308282fd2f12626e2582d07f9c932804b25d3 SOURCES/xf86-video-v4l-0.3.0.tar.bz2