xorg-x11-drv-dummy/.xorg-x11-drv-dummy.metadata

2 lines
80 B
Plaintext

b4a189b12406c6cbd5a68628a740ca59acef790a SOURCES/xf86-video-dummy-0.3.7.tar.bz2