python-zeroconf/SPECS
sboldyreva 15415cb830 Изменил(а) на 'SPECS/python-zeroconf.spec'
removed meson changes
2023-04-05 22:22:01 +00:00
..
python-zeroconf.spec Изменил(а) на 'SPECS/python-zeroconf.spec' 2023-04-05 22:22:01 +00:00