almalinux-release/almalinux-plus.repo

31 lines
936 B
Plaintext

[plus]
name=AlmaLinux 9.3-beta - Plus
mirrorlist=https://mirrors.almalinux.org/mirrorlist/9.3-beta/plus
# baseurl=https://repo.almalinux.org/almalinux/9.3-beta/plus/$basearch/os/
enabled=0
gpgcheck=1
countme=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-AlmaLinux-9
metadata_expire=86400
enabled_metadata=0
[plus-debuginfo]
name=AlmaLinux 9.3-beta - Plus - Debug
mirrorlist=https://mirrors.almalinux.org/mirrorlist/9.3-beta/plus-debug
# baseurl=https://repo.almalinux.org/vault/9.3-beta/plus/debug/$basearch/
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-AlmaLinux-9
metadata_expire=86400
enabled_metadata=0
[plus-source]
name=AlmaLinux 9.3-beta - Plus - Source
mirrorlist=https://mirrors.almalinux.org/mirrorlist/9.3-beta/plus-source
# baseurl=https://repo.almalinux.org/vault/9.3-beta/plus/Source/
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-AlmaLinux-9
metadata_expire=86400
enabled_metadata=0